Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, (NN., br.107/07, 144/2012, 14/2014)), agencija Mirakul Adria d.o.o., sjedište Put luke 23, 22240 Tisno, sa uredom Petrića glava 13/a, 22240 Tisno dana 01.02.2019. donosi opće uvjete poslovanja koji stupaju na snagu danom donošenja, a prijašnje se stavljaju van snage, te sada glase:


OPĆI UVJETI POSLOVANJA


OPĆE ODREDBE


Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor ili nalog o posredovanju (standardni ili isključivi). 

Opći uvjeti su sastavni dio ugovora ili naloga o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca. Nalogodavac potpisom ugovora ili naloga o posredovanju potvrđuje da je upoznat sa ovim odredbama Općih uvjeta poslovanja, te ih prihvaća, osim ako ugovorne odnose sa Posrednikom nije ugovorom definirao drugačije. Posrednik obavlja djelatnost sa pažnjom dobroga stručnjaka. Ako Posrednik ima Nalogodavca sa dvije strane (Kupac i Prodavatelj, itd.), skrbi o interesima obiju strana, održavanjem uravnoteženog položaja u odnosu na interese oba nalogodavca.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:
 • Posrednik u prometu nekretnina – MIRAKUL ADRIA d.o.o., Put luke 23, 22240 Tisno, MB:110059879, OIB:09424998207, za kupce i prodavatelje hrvatskog, engleskog, njemačkog i mađarskog govornog područja
 • Posredovanje u prometu nekretnina – su radnje Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču priprema i povezivanja Nalogodavca (Kupca ili Prodavatelja, itd.)  i treće osobe (Kupca ili Prodavatelja, itd.) te pregovora (ako je ugovoreno) i priprema oko sklapanja pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 • Nalogodavac – je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor ili nalog o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
 • Treća osoba (također Nalogodavac, posredovanje za kupca) – je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem - prodavateljem radi pregovora o sklapanju pravnog posla za predmetnu  nekretninu.
 • Ponuda nekretnina – na web stranicama Posrednika i u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, je poziv za sklapanje Ugovora ili Naloga o posredovanju za Nalogodavce (kupce, najmoprimce, itd.), radi priprema za povezivanje putem Posrednika sa trećim osobama, odnosno prodavateljima, najmodavcima, itd. za već poznate i oglašene nekretnine od strane Posrednika.
 • Posrednički ugovor ili nalog za posredovanje – je pisani dokument na osnovu čega Posrednik vrši radnje posredovanja za sve sudionike u prometu nekretnina. Posrednik u izuzetnim situacijama može oglasiti nekretninu i na osnovi usmenog naloga ali je dužan potpisati ugovor o posredovanju prije sklapanja ugovora o kupoprodaji.
 • Posrednička naknada – je iznos, koji je Nalogodavac, dužan isplatiti Posredniku, za usluge posredovanja, prema ugovoru ili nalogu za posredovanje, odnosno prema cjeniku ako što drugo nije ugovoreno. Posrednik u izuzetnim situacijama može spojiti treću osobu sa Nalogodavcem bez naplate provizije od treće strane. 
 • Povjerljive informacije kod kupnje nekretnine – su informacije koje nisu općeg karaktera, odnosno: točna lokacija u smislu adrese, ulice i kućnog broja nekretnine, broj katastarske čestice ili zemljišnoknjižnog uloška nekretnine, ime, telefonski broj, adresa nalogodavca, i sl. Povjerljive informacije daju se samo nakon sklapanja ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.
 • Informacije općeg karaktera kod kupnje nekretnine su naselje u kojem se nalazi nekretnina, početna cijena, uređenost vlasništva i legaliteta nekretnine, veličina, itd.
 • Sklapanje ugovora ili naloga putem elektroničke pošte (Zakon o elektroničkoj ispravi NN 105/05 i Zakon o elektroničkoj trgovini NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11) – Sklapanje ugovora moguće je elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku. Ponuda i prihvat ponude mogu se dati elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku. Kada se elektronička poruka, odnosno elektronički oblik koristi kao oblik u sklapanju ugovora, takvu ugovoru neće se osporiti pravna valjanost samo na temelju činjenice da je sastavljen u obliku elektroničke poruke, odnosno u elektroničkom obliku. Na obvezno pravne odnose proizašle iz ili u vezi s ugovorima sklopljenima elektroničkim putem ili u elektroničkom obliku primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, odnosno odgovarajući propis koji uređuje ugovorne odnose. Ovim se ispunjava obveza na osnovi ZPPN, da ugovor ili nalog za posredovanje mora biti u pisanom obliku.


PONUDA NEKRETNINA

Postojeća ponuda Posrednika kao i potražnja nekretnina za poznatog Nalogodavca se temelji na podacima koje je zaprimio pismenim i usmenim putem od strane Nalogodavca i provedba poslovnog odnosa (sklapanje kupoprodajnog ugovora) uvjetovana je sklapanjem ugovora o posredovanju.

Zadržavamo mogućnost zabune opisa nekretnine, lokacije, cijene te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovaramo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi. 

Ako je Nalogodavac - kupac već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili ili ako je Nalogodavac već bio u kontaktu sa trećom osobom s kojom ga je Posrednik povezao, obvezan je bez odgode, još u poslovnom prostoru, Posrednika o tome obavijestiti, a ako je ponuda Posrednika izvršena na drugi način (e-mail, faks, pismo), Nalogodavac Posrednika obavještava pisanim putem (odmah , u roku 24 sata od zaprimljene ponude) i to putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom, sa podacima datuma obilaska i imena drugog Posrednika ili imena osobe koja ga je vodila. U slučaju da Nalogodavac ne upozori Posrednika u predviđenom roku smatrat će se da je kontakt ostvaren preko Posrednika.OBVEZE POSREDNIKA
 
 • Identificirati Nalogodavca (kupca, prodavatelja, itd.) na osnovu osobne iskaznice ili putovnice, itd.
 • Zaključiti ugovor o posredovanju s Nalogodavcem (standardni ili isključivi) najkasnije prije moguće realizacije kupoprodaje,
 • Nastojati naći traženu nekretninu odnosno treću osobu i dovesti u vezu s Nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla,
 • Dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine i upoznati Nalogodavca s njom,
 • Upozoriti Nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu,
 • Izvršiti uvid u isprave potrebne za pravovaljanost posredovanog posla, kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretnini,
 • Upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj osobi, nedostatke građevinske ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu
 • Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način koji odredi Posrednik, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
 • Omogućiti pregled nekretnina,
 • Čuvati osobne podatke Nalogodavca,
 • Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate,
 • Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla, ako se na to posebno obavezao
 • Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (predugovora i ugovora), ako se na to obavezao
 • Posredovati pri primopredaji nekretnine, ako se na to obavezao
 • Pomoći pri uknjižbi prava vlasništva i prijave porezne obveze, ako se na to obavezao
 • Posrednik nema nikakve obveze, zakonske (informacije  o stvarnom stanju nekretnina)  ili zahtjevne (odšteta odnosno osiguranje prema trećim osobama) prema strankama kojima nije u ugovornom odnosu jer bez ugovora ili naloga za posredovanje ne pruža stranci usluge posredovanja pri kupoprodaji nekretnina.
 • Posrednik niti na koji način i niti pod kojim uvjetom ne odgovara za neispunjenje međusobnih obveza između nalogodavca i kupca.

OBVEZE NALOGODAVCA
 
 • Dati/dostaviti na uvid dokumente za identifikaciju Nalogodavca (osobna iskaznica, putovnica, punomoć, itd.)
 • Zaključiti ugovor o posredovanju sa Posrednikom (standardni ili isključivi), najkasnije prije moguće realizacije kupoprodaje
 • Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini,
 • Odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 • Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 • Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla pregled nekretnine,
 • Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 • Isplatiti Posredničku naknadu, odmah nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla (ugovora), odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako se na osnovu predugovora vrši prva transakcija/isplata dijela (kapare, avansa,...) kupoprodajne cijene, ako nije drugačije ugovoreno
 • Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 • Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim sa poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim sa cijenom i vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, prema savjesnosti te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ukupne posredničke naknade za posredovani posao.

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog, izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku ili trećoj ugovornoj osobi s kojim ga je Posrednik doveo u vezu ili koja je poslana sa strane Posrednika. 

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. 

Ako u roku 1 godine nakon prestanka važenja ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao Posrednik, a za koji je Posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Posrednik stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla kojim se Nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao, osim ako nije drugačije dogovoreno. Naknada se isplaćuje Posredniku istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao odnosno potpisom predugovora ili ugovora dviju ugovornih strana, a kod prve transakcije novčanih sredstava.

Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova, a sve prema posredničkoj tarifi ili prema pisanoj izjavi, rezervaciji, itd.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ga je u vezu dovela agencija, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovao, koji je iste ili slične vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. 
Posrednik ostvaruje pravo na ugovorenu posredničku nagradu u cijelosti u slučaju da Nalogodavac, odnosno (su)vlasnik nekretnine sklopi predugovor, odnosno kupoprodajni ugovor sa kupcem dovedenim u vezu posredovanjem posrednika. Smatra se da je posredovanje obavljeno i u slučaju da je kupoprodaja zaključena predugovorom ili kupoprodajnim ugovorom sa članovima obitelji kupca kojeg je sa nalogodavcem u vezu doveo posrednik, ili sa tvrtkom koja je u (su)vlasništvu kupca, odnosno čak i u slučaju da je tvrtka (su)vlasništvo članova obitelji kupca ili da kupac u istoj ima utjecaj kroz funkciju koju obavlja.
Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih. Posrednik ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena.PRESTANAK UGOVORA

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci ili do prodaje nekretnine i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. 

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je  bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu vezanom uz poslovanje posrednika u prometu nekretninama Mirakul Adria d.o.o. te čine sastavni dio Općih uvjeta poslovanja.
Mirakul Adria d.o.o. kao pružatelj usluga posredovanja u prometu nekretninama pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Nalogodavaca, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU GDPR. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Mirakul Adria d.o.o. Tisno, Put Luke 23 (u daljnjem tekstu Mirakul Adria d.o.o.) obrađuje osobne podatke. 

Upućuju se Nalogodavci usluga Mirakul Adria d.o.o. (u daljnjem tekstu Nalogodavci) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koji se podaci prikupljaju i obrađuju, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime i zašto se dijele, koje zaštitne mjere se provode, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Svaki Nalogodavac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu mirakul@mirakul-adria.hr  
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti potpisom, prilikom sklapanja pisanog Ugovora ili Naloga o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje. 

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Mirakul Adria d.o.o. putem posredovanja u prometu nekretninama

Prilikom posredovanja u prometu nekretninama Mirakul Adria d.o.o. će od budućeg Nalogodavaca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, osobni identifikacijski broj.

Davanje osobnih podataka je odluka Nalogodavaca. Ukoliko Nalogodavac ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. 

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na internet stranicu www.mirakul-adria.hr, www.kroatien-immobilienscout.com, www.realestatecroatia.properties i www.horvat-adriai-ingatlan.com, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.


U koju svrhu Mirakul Adria d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke? 

Mirakul Adria d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Nalogodavaca usluga posrednika u prometu nekretninama radi provođenja sigurne provjere autentičnosti Nalogodavaca, realizacije ugovora o posredovanju, komunikacije s Nalogodavcem, pravnih postupaka vezanih uz realizaciju sklapanja pravnih poslova (predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnine) te dijelom primjenjuje i automatizirane procese za obradu kako bi stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Nalogodavaca, kako bi ponuda za Nalogodavca bili individualnija te kako bi svoju ponudu nekretnina što više prilagodili potrebama Nalogodavaca.
Ne prikupljaju se podaci o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 18 godina, uklonit će se bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 18 godina ne smiju koristiti usluge posrednika u prometu nekretninama.
Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka? 

Nalogodavac unosom svojih osobnih podataka te potpisom o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za posredovanje u prometu nekretninama, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje koje su opisane u Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina i Zakonu o obveznim odnosima.
Privolu Nalogodavac može povući ukoliko se time ne krše zakonske odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Zakona o obveznim odnosima te ostali zakoni na osnovu kojih je službenik za zaštitu osobnih podataka dužan čuvati osobne podatke Nalogodavca. Protekom perioda obaveze čuvanja osobnih podataka Nalogodavac se može slanjem obavijesti na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: mirakul@mirakul-adria.hr obratiti vezano za brisanje svojih osobnih podataka.

S kojim primateljima Mirakul Adria d.o.o. dijeli osobne podatke? 

Mirakul Adria d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Nalogodavaca s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Mirakul Adria d.o.o. će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupoprodaju nekretnina podijeliti osobne podatke Nalogodavaca s: 
1. Pružateljima pravnih usluga s kojima ima trajni ugovor u svrhu sklapanja predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnine te ishodovanja osobnog identifikacijskog broja.
2. Pružateljima usluga ovlaštenima za energetsko certificiranje u svrhu ishodovanja Energetskog certifikata potrebnog za realizaciju ugovora o kupoprodaji nekretnine.
3. Trećim stranama ukoliko je dobivena privola nalogodavca

RJEŠAVANJE SPOROVA

Na odnose između Nalogodavca, Posrednika i trećih osoba, proizašle iz ugovora ili naloga o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom ili nalogom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima te Zakona o općem upravnom postupku. Moguće sporove će rješavati za to stvarno nadležan sud. 

Sastavni dio Opći uvjeta je Cjenik Posredničkih usluga, koji je na vidljivom i pristupačnom mjestu istaknut u poslovnom prostoru Posrednika zajedno sa Općim uvjetima poslovanja. 


Za Mirakul Adria d.o.o.
direktor Đula Farkaš